close icon
success Ačiū!

Susisieksime su Jumis netrukus.

Bendrosios nuostatos

Mes esame UAB “Linqo”

(toliau – mes arba Linqo) suprantame, kad asmens duomenų apsauga yra svarbi mūsų klientams, tiekėjams, partneriams bei kitiems asmenims (toliau – duomenų subjektai), kurie bendradarbiauja ar naudojasi Linqo paslaugomis. Dėl šios priežasties mes  imamės visų būtinų priemonių tam, kad užtikrintume kiekvieno duomenų subjekto privatumą ir asmens duomenų apsaugos teisių įgyvendinimą.

Su mūsų paskirtu asmens duomenų apsaugos pareigūnu visais su duomenų apsauga susijusiais klausimais galite susisiekti el. paštu [email protected]

Šiame Privatumo pranešime pateikiame visą informaciją apie tai, kaip mes, veikdami kaip Duomenų valdytojai, tvarkome asmens duomenis, įskaitant informaciją apie asmens duomenų tvarkymo tikslus bei teisinius pagrindus, kokie duomenys yra renkami ir toliau tvarkomi, kiek laiko saugomi, kam teikiami, kokias teises turite bei kur galite kreiptis dėl jų įgyvendinimo ar visais kitais su asmens duomenų tvarkymu susijusiais klausimais.

Privatumo pranešimas yra taikomas fiziniams asmenims, kurie bendradarbiauja ar naudojasi Linqo paslaugomis, lankosi mūsų interneto puslapiuose, socialinių tinklų paskyrose, ar kitais tikslais mums teikia duomenis.

Privatumo pranešimas yra parengtas remiantis Europos Parlamento ir Tarybos 2016 m. balandžio 27 d. reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau – BDAR arba Reglamentas).

Šis Privatumo pranešimas yra neatskiriama Linqo patvirtintos duomenų apsaugos politikos dalis.

Kaip renkame Jūsų duomenis?

Priklausomai nuo mūsų bendradarbiavimo pobūdžio, mes tvarkome asmens duomenis:

 • Gautus tiesiogiai iš duomenų subjekto(Jūsų), pavyzdžiui, kai atsiunčiate mums užklausas, dalinatės savo patirtimi nurodytais kontaktais,  ar atsiunčiate mums savo gyvenimo aprašymą, siekdami kandidatuoti į laisvas darbo pozicijas;
 • kurie yra generuojami, kai Jūs naudojatės mūsų paslaugomis ar patenkate į mūsų teritoriją, pavyzdžiui, kai lankotės mūsų interneto svetainėje arba patenkante į mūsų vaizdo stebėjimo lauką;
 • kuriuos gauname iš kitų šaltinių, pavyzdžiui, draudimo bendrovių, kitų trečiųjų šalių.
Duomenų tvarkymo tikslas Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas Duomenų kategorijos Duomenų saugojimo trukmė
Sutarčių su tiekėjais, subrangovais,  vykdymas BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas – sutarties vykdymas Tiekėjų, subrangovų atstovų vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data, kontaktinis telefonas, el. pašto adresas, adresas. Sutartį pasirašiusio asmens vardas, pavardė, pareigos, kontaktiniai duomenys 10 metų po konkrečios sutarties pasibaigimo
Vaizdo stebėjimas, Linqo turto apsaugos, bei nusikaltimų prevencijos tikslais BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas – teisėtas interesas, BDAR 6 straipsnio 1 dalies c punktas – teisinė prievolė. Atvaizdas, kiti vaizdo įraše matomi duomenys 30 dienų
Pokalbių įrašymas kokybės užtikrinimo tikslu BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas – teisėtas interesas Skambučio metaduomenys: laikas, trukmė, telefono numeris. Skambučio turinys. 6 mėnesiai
Atsakymas į užklausas, išsiųstas el. paštu arba mūsų svetainėje BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas – teisėtas interesas Vardas, el.paštas, siųsto laiško turinys 1 metai
Tiesioginės rinkodaros vykdymas BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktas – sutikimas Vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono Nr. Iki sutikimo atšaukimo
Slapukų renkama informacija BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktas – sutikimas Konkreti slapukų renkama informacija pateikiama slapukų valdymo lange Konkrečių slapukų aktyvumo trukmė pateikiama slapukų valdymo lange
Skolų administravimas BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas – teisėtas interesas Vardas, pavardė, asmens kodas, įsiskolinimo dydis. 5 metai, nuo įsiskolinimo padengimo
Kandidatų į laisvas darbo pozicijas atranka BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktas – sutikimas, BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas – teisėtas interesas Vardas, pavardė, kontaktiniai duomenys, gyvenimo aprašyme pateikiami duomenys, motyvacinis laiškas Iki atrankos pabaigos
Sutarčių su klientais ir partneriais vykdymas BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas – sutarties vykdymas Tiekėjų ir subrangovų atstovų vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data, kontaktinis telefonas, el. paštas,  pašto indeksas, adresas. 10 metų po konkrečios sutarties pasibaigimo
„Stebėjimo įrenginių konfigūravimo programinės įrangos“ naudotojų statistiniai duomenys BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktas – sutikimas Anonimizuoti statistiniai duomenys – pagrindiniai sistemos parametrai, naudojami įrenginiai, sukonfigūruotos funkcijos. 1 metai
Help desk- aptarnavimas BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas – sutarties vykdymas Vardas, pavardė, įmonė, kontaktiniai duomenys – telefonas, el. pašto adresas, problema, pokalbio/susirašinėjimo turinys. 2 metai
LinqoTrack, DMP, SP-Admin ir Device centre programų vartotojų administravimas BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas – sutarties vykdymas Vartotojų prisijungimo duomenys: prisijungimo vardas, el. pašto adresas, vardas, pavardė, šifruotas slaptažodis, įmonė, suteiktos teisės, IP adresas, sukurtų galutinių vartotojų informacija, sistemoje atliktų veiksmų istorija (veiksmų įrašai). Iki paslaugų teikimo sutarties pabaigos

SVARBU:  Mes netvarkome specialiųjų kategorijų (jautrių) asmens duomenų, t.y. duomenų, atskleidžiančių rasinę ar etninę kilmę, politines pažiūras, religinius ar filosofinius įsitikinimus ar narystę profesinėse sąjungose, duomenų apie sveikatą, lytinį gyvenimą ar asmens duomenų apie apkaltinamuosius nuosprendžius ir nusikalstamas veikas.

Linqo kaip Duomenų tvarkytojas

Linqo, kaip Duomenų tvarkytojas, gali tvarkyti asmens duomenis,  kurie nurodyti asmens duomenų tvarkymo sutartyse, sudarytose su mūsų klientais.

Kaip apsaugome Jūsų duomenis? 

Siekiant užtikrinti pavojų atitinkančio lygio saugumą tvarkant duomenis, esame įgyvendinę tinkamas technines ir organizacines priemones. Naujausia informacija apie tai, kaip užtikriname Jūsų asmens duomenų saugumą galima rasti čia.

Kam teikiame Jūsų duomenis? 

Duomenims tvarkyti Linqo pasitelkia tik tuos duomenų tvarkytojus, kurie užtikrina atitiktį BDAR ir tokį patį asmens duomenų saugumo lygį, koks yra nustatytas mūsų asmens duomenų apsaugos politikoje.

Linqo duomenis gali perduoti: 

 • įstatymų numatyta tvarka valstybinėms institucijoms;
 • duomenų centrų, prieglobos, debesijos, svetainių administravimo ir susijusias paslaugas teikiančioms, programinę įrangą kuriančioms, teikiančioms, palaikančioms ir vystančioms įmonėms, informacinių technologijų infrastruktūros paslaugas teikiančioms įmonėms, ryšio paslaugas teikiančioms įmonėms;
 • savo teisiniams ir atitikties konsultatams išorės auditavimo kompancijoms;
 • skolas administruojančioms įmonėms;
 • subrangovams;
 • teisėsaugos institucijoms pagal jų pateiktą prašymą arba mūsų iniciatyva, jei yra įtarimų, kad buvo įvykdyta nusikalstama veika, taip pat teismams ir kitoms ginčų nagrinėjimo institucijoms.

Ar teikiame Jūsų duomenis už Europos Sąjungos ir Europos ekonominės erdvės ribų?

Mes užtikriname, kad Jūsų duomenys yra tvarkomi laikantis Europos Sąjungos teisės aktų nustatytų reikalavimų bei standartų bei informuojame, kad Jūsų duomenys yra tvarkomi tik Europos Sąjungos ir Europos ekonominės erdvės ribose.

Duomenų nepateikimo pasekmės 

Jūs turite teisę atsisakyti pateikti savo asmens duomenis, tačiau Jūsų asmens duomenų pateikimas yra reikalingas ir būtinas šiame privatumo pranešime nurodytiems tikslams įgyvendinti, todėl Jums nepateikus savo asmens duomenų, mums nepavyktų įgyvendinti išvardytų tikslų.

Kokias teises turite ir kaip galite jomis pasinaudoti?  

Vadovaujantis BDAR nuostatomis, Jūs, kaip duomenų subjektas galite pasinaudoti šiomis teisėmis:

 1. Teisė susipažinti su asmens duomenimis. T. y. pateikti prašymąsuteikti informaciją, ar Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi, o jeigu asmens duomenys yra tvarkomi, turite teisę susipažinti su tvarkomais Jūsų asmens duomenimis.
 2. Teisė ištaisyti asmens duomenis. T. y. pateikti prašymą ištaisyti Jūsų asmens duomenis jei  nustatote, kad mūsų tvarkomi asmens duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs.
 3. Teisė ištrinti duomenis (teisė „būti pamirštam“). T. y. pateikti prašymą ištrinti Jūsų asmens duomenis jei  manote, kad Jūsų duomenys yra tvarkomi neteisėtai arba nesąžiningai.
 4. Teisė apriboti duomenų tvarkymą. T. y. pateikti prašymą apriboti (sustabdyti) Jūsų asmens duomenų tvarkymą, išskyrus saugojimą – tuo atveju, kai, pvz., Jūs prašote ištaisyti Jūsų asmens duomenis (kol tikrinamas asmens duomenų tikslumas ir (ar) jie taisomi), nustatoma, kad asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai ir Jūs nesutinkate, kad duomenys būtų ištrinti, Jūs pareiškėte nesutikimą dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo ir kt.
 5. Teisė į duomenų perkėlimą.  T. y. pateikti prašymą perkelti Jūsų asmens duomenis, kurie tvarkomi automatizuotomis priemonėmis, perkelti Jums ir (arba) kitam duomenų valdytojui susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu.
 6. Teisė nesutikti su duomenų tvarkymu. T. y. išreikšti nesutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo, kai duomenys yra tvarkomi teisėto intereso arba viešojo intereso teisiniu pagrindu.
 7. Teisė reikalauti, kad Jums nebūtų taikomas tik automatizuotu duomenų tvarkymu, įskaitant profiliavimą, grindžiamas sprendimas, dėl kurio jums kyla teisinės pasekmės arba kuris panašiu būdu jums daro didelį poveikį;
 8. Teisė bet kuriuo metu atšaukti mums duotus sutikimus, dėl asmens duomenų tvarkymo, pavyzdžiui, dėl tiesioginės rinkodaros.

Savo teises galite įgyvendinti:

 1. Siunčiant mums laisvos formos prašymą el. pašto adresu [email protected] Prašymas turi būti pasirašytas elektroniniu parašu arba prie prašymo turi būti pateikta asmens dokumento kopija patvirtinta notaro, tam, kad galėtume įsitikinti Jūsų tapatybe.
 2. Siunčiant prašymą registruotu paštu, adresu Perkūnkiemio g. 6 – 1, Vilnius, Lietuva, Vilnius, Lietuva, prašymas turi būti pasirašytas. Prie prašymo turi būti pridėta Jūsų asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija, patvirtinta notaro.
 3. Savo teises galite įgyvendinti ir per atstovą. Tokiu atveju Jūsų atstovas privalo pateikti savo vardą, pavardę, kontaktinius duomenis, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją, patvirtintą notaro, informaciją apie Jus, o būtent: vardą, pavardę, kitus duomenis, kurių pagrindu galėtumėme identifikuoti Jus, kaip duomenų subjektą, taip pat pateikti Jūsų atstovavimą pagrindžiančio dokumento kopiją, patvirtintą notaro.

Prašymas turi būti įskaitomas, pasirašytas, jame turi būti nurodytas duomenų subjekto vardas, pavardė, gyvenamoji vieta ir kiti duomenys pageidaujamos formos ryšiui palaikyti, informacija apie tai, kokią iš duomenų subjekto teisių ir kokia apimtimi duomenų subjektas pageidauja įgyvendinti.

Atsakymą į Jūsų prašymą mes pateiksime ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo dienos. Išimtiniais atvejais, reikalaujančiais papildomo laiko, mes, Jums apie tai pranešę, turėsime teisę pratęsti prašomų duomenų pateikimo ar kitų Jūsų prašyme nurodytų reikalavimų išnagrinėjimo terminą iki 60 (šešiasdešimties) kalendorinių dienų nuo Jūsų kreipimosi dienos.

Kur galite kreiptis dėl klausimų, susijusių su asmens duomenimis? 

Jeigu dėl šiame privatumo pranešime pateiktos informacijos ar Jūsų asmens duomenų apsaugos ir Jūsų teisių įgyvendinimo Lietuvos oro uostuose iškiltų klausimų, maloniai prašome kreiptis į mūsų atstovą, atsakingą už duomenų apsaugą, bet kuriuo jums patogiu būdu:

Jeigu nepavyks surasti abejoms pusėms tinkamo sprendimo, Jūs turite teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją, adresu: L. Sapiegos g. 17, Vilnius, elektroniniu paštu: [email protected].

Privatumo pranešimo baigiamosios nuostatos

Privatumo pranešimas koreguojamas Duomenų valdytojo nuožiūra arba pasikeitus galiojančių teisės aktų reikalavimams.

Interneto svetainėje skelbiama aktuali Privatumo pranešimo versija, todėl rekomenduojama susipažinti su naujausia versija.

Paskutinį kartą privatumo pranešimas atnaujintas 2021-05